20 Styczeń 2020 22:06
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo,
   św. Antoniego
  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianney'a

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Warto odwiedzić
  Klasztory franciszkańskie
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Kolęda Warszawska
Oglądano 1,724
Koncert Kolęd Stinga
Oglądano 3,325
Hymn Światowych dni Młodzieży Kraków 2016
"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016 / official hymn of WYD Kraków 2016
Oglądano 2,834
Ojcze nasz
Oglądano 2,580
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 4,265
Nawigacja
Artykuły » Bractwo św. Antoniego » Statut
Statut

STATUT  BRACTWA ŚWIĘTEGO ANTONIEGO Z PADWY
PRZY KOŚCIELE STYGMATÓW ŚW. FRANCISZKA, SANKTUARIUM ŚW. ANTONIEGO
I KLASZTORZE ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KONWENTUALNCH
W WARSZAWIE


 Rozdział I
Informacje ogólne
§ 1


 Bractwo św. Antoniego z Padwy (zwane dalej: Bractwem) założone przy Klasztorze OO. Franciszkanów w Warszawie i potwierdzone Dekretem Papieża Aleksandra VII z dnia 18 stycznia 1664 roku, zostało reaktywowane Dekretem O. dra Mirosława Bartosa, Prowincjała Prowincji Matki Bożej Niepokalanej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zakroczymskiej 1 w Uroczystość św. Franciszka z Asyżu 4 października 2009 r. w roku Jubileuszowym 800-lecia założenia Zakonu Franciszkanów oraz w 345-lecie powstania tego Bractwa.


§ 2


Inspiracją do reaktywowania Bractwa stał się ciągle żywy i rozwijający się kult św. Antoniego Padewskiego w słynącym łaskami cudownym obrazie namalowanym przez Mateusza Bertowicza w 1664 roku i umieszczonym w tutejszym Sanktuarium.


§ 3


Bractwo jest wspólnotą modlitewno – apostolską, którą przenika i łączy troska o zbawienie wszystkich ludzi oraz kształtowanie własnej osobowości w duchu nauczania św. Antoniego z Padwy. Motywacją do modlitwy dla Członków Bractwa jest upraszanie św. Antoniego - Cudotwórcy Bożego wstawiennictwa przed Bogiem w potrzebach całego świata, gdzie panuje chaos duchowy, zachwianie wiary, kryzys moralności i wszelkich zasad godnego postępowania oraz brak poczucia prawdziwego sensu istnienia i powołania. Intencje modlitw kierowanych przed tron Boży za pośrednictwem św. Antoniego koncentrują się w szczególności na:
uwielbianiu Boga w Trójcy Jedynego i Matki Najświętszej,
błaganiu o przebaczenie i darowanie kar za wszystkie popełnione grzechy zabójstwa ( w tym dzieci nienarodzonych), zdrady i rozwiązłości małżeńskiej, pijaństwa, narkomanii i nikotynizmu, kradzieży dóbr materialnych i duchowych, pozbawienia dobrego imienia, oszczerstw, obmów, złych opinii i osądów a także za grzechy pychy, obłudy, głupoty, żądzy władzy i dominacji, wprowadzania zamętu i intryg, egoizmu, lenistwa i oziębłości religijnej, oraz za grzechy znieważania miejsc konsekrowanych i wizerunków Jezusa, Maryi i Świętych, za brak szacunku dla drugiego człowieka, za brak pokory i za wszelkie zło wyrządzone wbrew Bożym nakazom.
Upraszaniu pomocy duchowej dla poszukujących drogi do Boga, ubogich, zagubionych, samotnych, chorych, bezradnych, skrzywdzonych, potrzebujących wsparcia, zrozumienia, akceptacji i tolerancji.


Rozdział II
Warunki przyjęcia i przynależności do Bractwa
§ 4


Do Bractwa może wstąpić każdy, kto ma szczerą intencję służby Bogu i drugiemu człowiekowi poprzez modlitwę, post, jałmużnę i inne dobre uczynki na wzór św. Antoniego oraz będzie wypełniał  wszystkie obowiązki przypisane Bractwu.


§ 5


Ubieganie się o przyjęcie do Bractwa polega na złożeniu do Sekretarza Bractwa wypełnionego „ Zaproszenia do Bractwa św. Antoniego”.


§ 6


Przyjęcie do Bractwa następuje po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej z Promotorem w wyznaczonym terminie i po otrzymaniu powiadomienia o zdatności kandydata do przynależności w Bractwie. Uroczyste wręczenie Dyplomu członkowskiego wraz z oficjalnym uznaniem uczestnictwa we wszystkich zasadach Bractwa odbywa się podczas Mszy Świętej sprawowanej w każdą drugą niedzielę miesiąca w intencji Bractwa przez Promotora lub jego delegata.


 § 7


Obowiązki związane z przyjęciem i przynależnością do Bractwa są następujące:


- przystąpienie do sakramentalnej spowiedzi i przyjęcie Komunii Świętej:
- w dniu przyjęcia do Bractwa,
- w Uroczystość św. Antoniego (13 czerwca),
- w Nowy Rok,
- w pierwszy wtorek po Wielkanocy,
- w Uroczystość Wszystkich Świętych
- celebrowanie wtorków, jako dni poświęconych oddawaniu czci św. Antoniemu poprzez:
- uczestnictwo we Mszy św. i nabożeństwie antoniańskim,
- odmawianie modlitw: 3 Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Maryjo,  3 Chwała Ojcu, 1 Wierzę w Boga i responsorium Si quaeris.
- uczestnictwo w Nowennie ku czci św. Antoniego.
- spełnianie dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego.
Zwracanie się do innych członków Bractwa: „ siostro”, „bracie”.
Przywileje związane z przyjęciem do Bractwa są następujące:
Odpust zupełny:
- w dniu przyjęcia do Bractwa,
- w Uroczystość Św. Antoniego z Padwy (13 czerwca),
- w godzinę śmierci.
Odpust cząstkowy pod zwykłymi warunkami wymieniony w Breve papieża Aleksandra VII.


Rozdział III
Działalność Bractwa
§ 8


Głównym celem działalności Bractwa jest rozszerzanie kultu św. Antoniego, praktykowanie nabożeństwa do św. Antoniego, formowanie własnego człowieczeństwa w duchu chrześcijańskim, staranie o własne uświęcanie się, objęcie opieką modlitewną  wszystkich potrzebujących pomocy, chorych i cierpiących, a także prowadzenie działalności charytatywnej.
Do zadań związanych z działalnością Bractwa należy również:
składanie Trójcy Przenajświętszej dziękczynienia za św. Antoniego z Padwy, duchowego syna  św. Franciszka, za jego heroiczne cnoty i przywileje, którymi Bóg go obdarzył, za jego przedziwną potęgę wstawiennictwa przed Tronem Bożym , za chwałę, do jakiej jest on wynoszony tak w niebie, wśród licznej plejady świętych i zbawionych, jak i na ziemi, gdzie jest czczony w licznych sanktuariach, kościołach i kaplicach pod jego wezwaniem, a także prawie w każdym kościele na całym świecie, wypraszanie u Wielkiego Cudotwórcy jego opieki i wstawiennictwa przed Majestatem Boga w różnorodnych potrzebach duszy i ciała dla siebie i wszystkich, którzy w wymiarze ziemskim szukają Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości oraz którzy chcą stać się apostołami współczesności, naśladując niezwykłego Świętego z Padwy, włączanie się Członków Bractwa w modlitwy wspólnotowe, by Bracia i Siostry trzech Zakonów Franciszkańskich: męskiego, żeńskiego i świeckich, na wzór świętego Antoniego, nigdy nie przestawali szukać skarbu ducha serafickiego, a znalazłszy go, by uczynili wszystko, żeby ten skarb stał się treścią ich życia, wielkim szczęściem i radością w wymiarze doczesnym i wiecznym, angażowanie się w pracę o charakterze charytatywnym, kontynuując rozpoczęte prze samego Świętego dzieło dzielenia się chlebem i innymi dobrami z ubogimi i potrzebującymi, a także dzielenia się skarbem cnót ewangelicznych: wiary, nadziei i miłości, poprzez różne formy ewangelizacji, powoływanie nowych Wspólnot Modlitewnych Bractwa w kraju i poza jego granicami.


Rozdział IV
Struktury organizacji Bractwa
§ 9


Asystentem kościelnym i Promotorem Bractwa jest kapłan z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych mianowany przez Prowincjała Prowincji Matki Bożej Niepokalanej, na czas kadencji urzędującego Prowincjała Prowincji i może być powołany na kolejne kadencje.


§ 10


Do zadań Promotora Bractwa należy:
duchowa opieka nad wszystkimi Członkami Bractwa, koordynacja działań Bractwa i jego popularyzacja w kraju i za granicą, utrzymywanie stałego kontaktu z Prezesem, Zarządem i Członkami Bractwa, wyznaczenie kapłana  ze wspólnoty klasztornej, który będzie pełnił funkcję Moderatora Duchowego Bractwa i będzie stałym i bezpośrednim zastępcą Promotora, tworzenie na bazie tego statutu nowych wspólnot modlitewnych, na terenie całego kraju i za granicą, mając jako powierników osoby pełniące funkcje Koordynatorów i pozostające pod jego nadzorem, przyjmowanie do Bractwa nowych kandydatów.


§ 11


Przy Klasztorze i Sanktuarium działa również Sekretariat Bractwa, w którym pracują obok osób duchownych, także osoby świeckie. W Sekretariacie tym jest prowadzona Księga Członków Bractwa, korespondencja z Członkami, jak również z kandydatami do Bractwa oraz odbywa się prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością.


§ 12


Na wniosek Promotora Bractwa Członkowie, bezwzględną większością głosów, wybierają Zarząd  Bractwa, na okres czterech lat ( pierwszy Zarząd jest wybierany na okres 1 roku). W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Z-ca Prezesa, Członek Zarządu ds. organizacyjno-administracyjnych, Członek Zarządu ds. promocji i reklamy, Członek Zarządu ds. ekonomicznych, członek Zarządu – Moderator ds. organizacji liturgii, śpiewu, muzyki i nabożeństw, Sekretarz i Skarbnik. Ponadto w skład zarządu wchodzą wszyscy Koordynatorzy Wspólnot Modlitewnych poza siedzibą Bractwa. Do podstawowych obowiązków Zarządu należy organizacja i koordynacja prac związanych z realizacją celów i działalnością statutową Bractwa. Obowiązkiem Zarządu jest składanie sprawozdań ze swej działalności na spotkaniu formacyjnym, wobec Członków Bractwa przynajmniej raz w roku. Natomiast po upływie kadencji, Zarząd jest zobowiązany do przedłożenia sprawozdania z całokształtu działalności Bractwa, zarówno Promotorowi jak i Członkom Bractwa.


Rozdział V
Fundusze Bractwa
§ 13


Fundusze Bractwa pochodzą z dobrowolnych składek Członków oraz darowizn i ofiar innych osób oraz instytucji. Fundusze Bractwa będą  przeznaczane na ożywianie kultu św. Antoniego poprzez różne formy promocji i ewangelizacji, na pomoc dla potrzebujących i najuboższych w ramach działalności charytatywnej, na koszty spotkań formacyjnych oraz na bieżące wydatki Bractwa. W miarę posiadanych możliwości finansowych Zarząd wraz z Promotorem mogą przeznaczyć je na potrzeby Kościoła i Sanktuarium.


Rozdział VI
Inne postanowienia
§ 14


Zarząd, na wniosek lub za zgodą Promotora Bractwa, może przedstawić na piśmie Prowincjałowi do zatwierdzenia propozycje zmian Statutu Bractwa.


§ 15


Statut Bractwa św. Antoniego z Padwy przy Kościele i Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zakroczymskiej zatwierdza Prowincjał Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Warszawie.


Warszawa, 9 maja 2010 roku.


 


 

Słowo Boże na dziś

Msze św.
W niedziele:
7:00*, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
* - Msza św. zawieszana na lipiec i sierpień
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
   II Niedzielę zwykłą

  Intencje 19-25.01.2020.
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   w int. o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
85 1240 2887 1111 0010 2383 9248

Losowe Foto