11 Grudzień 2019 05:12
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo,
   św. Antoniego
  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianney'a

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Warto odwiedzić
  Klasztory franciszkańskie
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Kolęda Warszawska
Oglądano 1,620
Koncert Kolęd Stinga
Oglądano 3,241
Hymn Światowych dni Młodzieży Kraków 2016
"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016 / official hymn of WYD Kraków 2016
Oglądano 2,771
Ojcze nasz
Oglądano 2,518
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 4,152
Nawigacja
Artykuły » Spowiedź
Artykuły: Spowiedź
1. Grzech i nawrócenie

1. Grzech i nawrócenie


      Człowiek obdarzony przez Stwórcę szczególnym podobieństwem do Boga (por. Rdz 1,26-27), posiada zdolność nie tylko kierowania się zasadami rozumowymi i zdolnością wyboru, ale także może wchodzić w osobowe relacje ze swoim Stwórcą. Owa zażyłość stawia go najwyżej pośród wszystkich bytów materialnych i wskazuje na szczególną miłość, jaką Bóg darzy swoje stworzenie.


     Człowiek przez swoje nieposłuszeństwo zerwał istniejące miedzy nim a Bogiem przymierze, przez co jego zraniona natura stała się podatna na grzech. Grzeszność zatem już na początku dziejów ludzkości została trwale wpisana w ludzka kondycję i walka z nią należy do jednych z wielu powinności człowieka.


 1.1. Definicja, natura i skutki grzechu


     Istnieje wiele definicji grzechu, lecz wszystkie one zawierają wspólne elementy, które można sprowadzić do jednej definicji. Grzech zatem jest wykroczeniem przeciw rozumowi, prawdzie i prawemu sumieniu. Sprzeciwia się miłości względem Boga i człowieka wskutek niewłaściwego przywiązania do dóbr. Każdy grzech rani naturę człowieka i narusza relacje panujące między ludźmi (por. KKK 1849. Por. także ReP, 15).


2. Warunki dobrego przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania

2. Warunki dobrego przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania


      W swoim nauczaniu Kościół ukazuje 5 podstawowych warunków, których spełnienie gwarantuje skuteczność sakramentu pokuty i pojednania. Następujące po sobie wezwania, prowadzą penitenta drogą pojednania z Bogiem i Kościołem od uświadomienia sobie własnej grzeszności aż do naprawienia i zadośćuczynienia za popełnione winy.


2.1. Rachunek sumienia


     Uświadomienie i uznanie własnej grzeszności jest koniecznym warunkiem skutecznej walki z grzechem. Każdy człowiek został przez Stwórcę wyposażony w sumienie – świadka naszych czynów, który z głębi ludzkiego serca nieustannie wzywa do czynienia dobra, a unikania zła (por. KDK, 16). Wchodząc do tego najtajniejszego sanktuarium, człowiek poddaje wnikliwej analizie swoje postępowanie, opierając się na Prawie, które zostało wszczepione w ludzkie serce. Zatem sumienie jest normą ludzkiego działania ze względu na zakodowane w nim Prawo Boże i świadkiem wskazującym złe czyny (por. KDK, 16).


3. Źródła czynu moralnego

3. Źródła czynu moralnego


     Każdy człowiek zmierzając ku swemu ostatecznemu spełnieniu, kieruje się na tej drodze sumieniem, które nieustannie nawołuje go do unikania zła, a czynienia dobra (por. KDK, 16). Powołanie człowieka, jakim został obdarzony przez Stwórcę realizuje się na ziemi i nieustannie zmusza człowieka do podejmowania moralnych wyborów.


     Współczesna teologia ujmuje dobro jako świadome, wolne i wartościowe działanie i definiuje je jako akt, w którym wyraża się postępowanie człowieka jako osoby (istoty rozumnej, wolnej i odpowiedzialnej), czyli jest on świadomym i wolnym zaangażowaniem osoby ludzkiej. Tylko taki czyn podlega osądowi moralnemu – może być dobry albo zły.


     Idąc za myślą św. Tomasza z Akwinu przyjmuje się trzy źródła moralności ludzkiego czynu: przedmiot, okoliczności i intencja sprawcy czynu (por. KKK 1750. Por. także VS, 74).


 3.1. Przedmiot ludzkiego czynu


     Ocena przedmiotu ludzkiego działania zależy przede wszystkim od zgodności danego aktu z normami moralnymi i może on być zły, dobry lub moralnie obojętny, gdy relacja przedmiotu do norm jest neutralna (por. KKK 1751). Zasadniczo każdy przedmiot determinuje wartość moralną czynu, W przypadku, gdy przedmiot jest zły, czyn zawsze będzie zły, okoliczności zaś i intencja mogą tylko zmniejszyć odpowiedzialność moralną za dany czyn.


4. Wskazania moralne

4. Wskazania moralne


      Żaden chrześcijanin nie jest pozbawiony wskazówek „jak życ”. Mądrość Boża, jak i Kościół dają mu odpowiednie wskazania, które ukierunkowują jego działania ku dobru. Człowiek, który weźmie je sobie do serca i wytrwale będzie za nimi podążał, osiągnie wolność, prawdę i [piekno w swoim życiu doczesnym, a zbawienie w wiecznym.


 Przykazanie miłości Boga i bliźniego


„Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mk 12,30-31).


5. Błędy penitentów przy spowiedzi

5. Błędy penitentów przy spowiedzi


     Patrząc z perspektywy kilkunastu lat kapłaństwa i posługi duszpasterskiej w konfesjonale, ośmielam się stwierdzić, że wiele osób nie bardzo wie, co należy mówić, a ściślej, czego nie należy mówić w sakramencie pokuty i pojednania. Stąd też warto poddać refleksji poprawność swoich dotychczasowych spowiedzi, by na przyszłość przebiegały one rzeczowo i bez komplikacji.


     Popełniane przez penitentów błędy podczas sakramentalnej spowiedzi wynikają najczęściej z braku wiedzy na temat istoty sakramentu pokuty i pojednania, nie znajomości terminologii czy po prostu z chęci roztoczenia przed spowiednikiem jak najszerszego spectrum okoliczności i sytuacji, w jakiej się znajdują, co niejednokrotnie zamiast rozjaśnić, zaciemnia całość przekazu. Do najczęściej popełnianych podczas spowiedzi błędów należy zaliczyć:

Słowo Boże na dziś

Msze św.
W niedziele:
7:00*, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
* - Msza św. zawieszana na lipiec i sierpień
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
   II Niedzielę adwentu

  Intencje 8-14.12.2019.
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   w int. o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
85 1240 2887 1111 0010 2383 9248

Losowe Foto