4 czerwca wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej:

Bł. Pacyfik z Cerano, kapłan z I Zakonu (1424-1482). Urodził się w osadzie Cerano, należą­cej do diecezji Novara (Włochy), w rodzi­nie Ramatich. Wcześnie osierocony, był wychowywany i kształcony przez prze­łożonego benedyktynów w klasztorze św. Wawrzyńca w Novarze. Pacyfik wstąpił jednak do Zakonu Bra­ci Mniejszych. W 1444 r. przywdział ha­bit franciszkański. Po święceniach ka­płańskich został posłany na Sorbonę do Paryża, skąd powrócił do Włoch z tytu­łem doktora. Oddał się głoszeniu słowa Bożego, zwłaszcza w Piemoncie i Lom­bardii. Nazywano go „nowym świętym Bernardynem” lub „najsławniejszym mówcą apostolskim”. Zwalczał niewie­dzę religijną zarówno laikatu, jak kleru, głównie odnośnie do sakramen­tu pokuty W 1473 r. napisał uznane przez moralistów za ważne dzieło pt. Summa Pacifica. Pacyfik przemierzał różne regiony Włoch, głosząc pokój i Ewangelię Chrystusa. Wyczerpany pracą apostolską zmarł w 58 roku życia w Sassari 4 VI1482 r. 7 VII 1745 r. papież Benedykt XIV zatwierdził jego kult.

W kościele Powszechnym:

W Mileve, w Numidii, na terenie dzisiejszego Algieru, św. Optata, biskupa. W dziele polemicznym przeciw donatystom pięknie uwypuklił on katolickość oraz świętość Kościoła. Wysoko ocenił go św. Hieronim, a niektórzy nazwali prekursorem wiel­kiego Augustyna. Zmarł przed r. 400, ale do wczesnych martyrolo­giów go nie wpisano. Uczynił to dopiero Cezary Baroniusz.

W Neapolu św. Franciszka Caracciolo. Wyświęcony na kapłana, przez jakiś czas poświęcał się pracy nad więźniami i ga­lernikami. Potem przez osobliwy zbieg okoliczności otrzymał list adresowany do jego krewnego i dzięki temu zetknął się z genueń­czykiem Janem Adorno. Z nim to założył niebawem instytut, któ­ry nazwano kanonikami regularnymi mniejszymi. W r. 1591 Franciszka obrano w nim generałem. Pod koniec życia zrezygnował z tego urzędu i był już tylko mistrzem nowicjuszów. Strawiony gor­liwością i umartwieniami, zmarł w r. 1608. Samo zgromadzenie ucierpiało wielce w epoce napoleońskiej i dziś posiada około trzy­dziestu członków.

Scroll to Top