styczeń

12 stycznia

12 stycznia wspominamy: rodzinie franciszkańeksiej: Św. Bernard z Corleone, brat z I Zakonu, kapucyn (1605-1667) Filip Latini urodził się 6 II 1605 r. na Sycylii w Corleone. W młodości praco­wał jako szewc Był kłótliwego i gwałtow­nego usposobienia. Natura obdarzyła go wysokim wzrostem i niezwykłą siłą. Kie­dyś w trakcie sprzeczki śmiertelnie zranił swego przeciwnika i …

12 stycznia Czytaj więcej »

11 stycznia

wspominamy: w rodzinie franciszkańskiej: Św. Tomasz z Cori, kapłan z I Zakonu (1655-1729) Urodził się 4 VI 1655 r. w Cori, w po­bliżu Latiny (Włochy). Gdy umarli mu ro­dzice, sprzedał owce, pieniądze przekazał swoim siostrom, dla siebie nic nie zosta­wiając Wkrótce wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych w klasztorze w Orvieto. Ha­bit św. Franciszka przyjął …

11 stycznia Czytaj więcej »

10 stycznia

wspominamy: W rodzinie franciszkańskiej: Idzi urodził się w Lorenzanie w 1443 r. Rodzice, biedni, ale bogoboj­ni, potrafili wzniecić w nim miłość do Boga i ludzi. Od dzieciństwa po­ciągało go życie pustelnicze. Z małych ofiar wybudował sobie oratorium św. Antoniego z Padwy, w którym spędzał wiele godzin na gorącej mo­dlitwie, kosztując słodyczy kontemplacji. Lud wnet …

10 stycznia Czytaj więcej »

9 stycznia

wspominamy: W rodzinie franciszkańskiej: Filip od Jezusa, Meksykanin hiszpańskiego pochodzenia, syn Alfonsa Las Casas i Marii z domu Martinez, był człowiekiem żywym, niezdyscy­plinowanym, kłótliwym, lubiącym zabawy i żarty. Pewnego dnia powie­dział mamie: „Postanowiłem zostać franciszkaninem”. W 1589 wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych. Jednak niedługo zabawił w klasztorze. Po kilku miesiącach nowicjatu powrócił do domu. …

9 stycznia Czytaj więcej »

8 stycznia

wspominamy: W rodzinie franciszkańskiej: Franciszek urodził się w 1567 r. w pobliżu Monterrey (Hiszpania). Stu­diował na uniwersytecie w Salamance, gdzie wielu podziwiało go z racji jego mądrości i czystości ducha. Jako młodzieniec przyjął habit św. Franciszka w Zakonie Braci Mniej­szych prowincji św. Jakuba z Compostelli. Wszyscy widzieli w nim anio­ła pobożności i niewinności. Szybko …

8 stycznia Czytaj więcej »

7 stycznia

wspominamy: W rodzinie franciszkańskiej: Mateusz de Galio Cimarra urodził się w Agrigento na Sycylii w 1380 r. Mama wychowa­ła go do świętej bojaźni Bożej, do dobroci, w gorącej i czystej wierze. W 18 roku życia wstąpił do franciszkanów konwentualnych. W Hiszpa­nii doktoryzował się z filozofii i teologii; w 1403 r. przyjął święcenia ka­płańskie. Przez …

7 stycznia Czytaj więcej »

6 stycznia wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Jana Karola Melchiori. Urodził się w Sez­ze niedaleko Rzymu 19X1613r. Pocho­dził z wieśniaczej rodziny Religijne wy­chowanie w domu ukształtowało jego ży­cie modlitwy oraz miłości Boga i bliźnie­go. Do 22 ro­ku życia pracował na roli. W 1633 r. prze­był ciężką chorobę. Wtedy złożył ślub, że jeśli wyzdrowieje, wstąpi do zakonu. Już w …

6 stycznia wspominamy Czytaj więcej »

5 stycznia

wspominamy: W rodzinie franciszkańskiej: W Todi Bł. Rogera. Żył w czasach św. Franciszka i znał osobiście Biedaczynę z Asy­żu, był bowiem jednym z jego pierwszych naśladowców. Święty Franci­szek budował się pogodną miłością brata Rogera, o którym mawiał, że „całe jego życie przepełnione było gorącą miłością”. Ze względu na jego zrównoważenie połączone z gorącym zapałem …

5 stycznia Czytaj więcej »

4 stycznia

wspominamy: W rodzinie franciszkańskiej: W Foligno Bł. Anieli. Pochodziła z religijnej szlacheckiej rodziny. Cieszyła się zdrowiem, urodą i bogactwem. Z tych powodów prowadziła dość swobodne życie, folgując przyjemnościom doczesnym. Wcześnie wyszła za mąż za boga­tego człowieka. Rok 1285 przyniósł początek jej nawrócenia. Najpierw kolejno poumierały jej dzieci, a w koń­cu ukochany małżonek. Te i …

4 stycznia Czytaj więcej »

3 stycznia wspominamy

w rodzinie franciszkańskiej: W Rzymie św. Antera, papieża. Nawą Piotrowa rządził on w latach 235—236. W r. 1854 słynny archeolog De Rossi od­nalazł w katakumbach św. Kaliksta nagrobną inskrypcję, poświę­coną temu mało znanemu papieżowi. W Paryżu uroczyste wspomnienie św. Genowefy, dziewi­cy, patronki tego miasta. Roztaczała w nim szeroko swój duchowy wpływ, a gdy zostało …

3 stycznia wspominamy Czytaj więcej »

Scroll to Top