Maryja – kobieta posłuszna w wierze

Maryja – kobieta posłuszna w wierze

 „Niech mi się stanie według Twego słowa” (Łk 1,38)

     Niektóre osoby Bóg powołuje do specjalnych zadań – jak w swoim testamencie duchowym „Dzieje duszy” pisała św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897) – Bóg wybiera, kogo zechce, kierując się własną mądrościa, która jest niedostepna ludzkiemu poznaniu.

Powołanie Maryi

     W definicji dogmatu o Niepokalananym Poczęciu, ogłoszonym w 1854 r. przez Pius IX (ponrtfikat: 1846-1878) w bulli „Ineffabilis Deus” znajdujemy znamienne słowa: „Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swojego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga oraz ze względu na przewidywane zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana wolna od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego”. Bóg wybiera Maryję jako główną uczestniczkę planu zbawienia człowieka, który został zapowiedziany już w Rdz 3,15. Stąd też Bóg posyła Anioła, by oznajmił Maryi Boży plan, który w swojej wolności może Ona przyjąć lub odrzucić. Maryja w tym planie ma do spełnienia szczególną misję – przyjąć i urodzić Syna Bożego. Dlatego też właśnie została wyposażona we wszystkie dary, które przygotowały i przysposobiły Ją do tej roli. Słowa Anioła łaski pałna   oraz Pan jest z Tobą ukazują, że w swojej misji Maryja nie pozostanie sama, lecz Bóg otuli Ją swoją opieką „moc Najwyższego osłoni Cie” (Łk 1,35).

Pytania i wątpliwości

     Maryja ma jednak, jak każdy człowiek, pewne wątpliwości i lęk. Anioł z nieba, niebywałe zadanie, które przekracza ludzkie pojęcia, niepewność, co będzie dalej, a przede wszystkim sposób poczęcia bez udziału Józefa, co w praktyce groziło Jej śmiercią. Jak bowiem wytłumaczyć mężowi i ludziom swoją brzemienność? Wszystkie te obawy zostają rozwjane w kilku słowach wyjaśnienia o zapewnieniu Bożej opieki i interwenji (por. Łk 1,35).

Wtedy Maryja wyraża zgodę na uczestnictwo w Bożym zamyśle i zgadza się na podjęcie misji (por. Łk 1,38).

Powołanie to przewrót

     To zdarzenie z pewnością dokonało niebywałego przewrotu w życiu Maryi. Jej dotychczasowe plany musiały ulec radykalnej modyfikacji i zostać poddane woli Bożej. Jej życie całkowicie zostaje podporządkowane Stwórcy i misji zbawienia ludzkości.

 Maryja – kobieta słuchająca

     Maryja słucha słowa Bożego, które zostaje Jej objawione za pośrednictwem anioła. „Dziewica słuchająca” (MC, 17) jest wzorem nieustannego zasłuchania w słowo Boże. Wydarzenie zwiastowania jest tego konsekwencją. Człowiek bowiem, który nie umie słuchać, nawet słuchając nie usłyszy, widząc, nie zobaczy. Do usłyszenia i zobaczenia  Boga konieczna jest wiara, która pozwala Go usłyszeć, zobaczyć i przyjąć.

     Bóg poprzez swoje słowo zaprasza człowieka do wspóldziałania ze sobą. Fakt ten jednak w wielu sytuacjach pociąga za sobą rezygnację ze swoich planów, samego siebie, a przede wszystkim z własnej wizji życia, wiary i moralności. Słowo Boże domaga się podporządkowania Bogu wszystkiego, by mógł On w pełni działać w człowieku i poprzez człowieka.

     Powołanie to dar, nie tylko dla indywidualnego człowieka, ale także dla wspólnoty. Otwartość na Bożą interwencję jest zatem znakiem służby Bogu i bliźniemu.

Scroll to Top