Bractwo św. Antoniego

Koronka do św. Antoniego

W każdy wtorek po Mszy Św. o godz. 10-tej i 19-tej przed Cudownym Obrazem św. Antoniego odmawiana jest koronka dla uczenia 13-tu przywilejów nadanych św. Antoniemu i zawartych w antyfonie „SI QUAERIS”. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Spotkanie Formacyjne

Spotkanie formacyjne Bractwa św. Antoniego w każdą II niedzielę miesiąca po Mszy św. o godzinie 11.30   Zapraszamy zainteresowanych informacjami  na temat warunków przystąpienia do Wspólnoty.

Zachęta

Zaproszenie  Drodzy Czciciele św. Antoniego Padewskiego! Zapraszamy Was do korzystania z przywilejów i odpustów nadanych przez papieża Aleksandra VII w „Breve Apostolskim” z dnia 18 stycznia 1664 roku, które można uzyskać przez przystąpienie do Bractwa św. Antoniego, założonego w 1664 roku i reaktywowanego w 2009 roku przy Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Warszawie, ul. Zakroczymska 1.
Telefon kontaktowy: 511 195 176 O.  Promotor i Zarząd Bractwa św. Antoniego

Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu

 w dni powszednie od godziny 15.00  do  19.00

Intencja na kwiecień:

– O miłosierdzie Boże dla naszej Ojczyzny i całego świata oraz o ustanie pandemii koronawirusa
– O potrzebne łaski i siłę dla lekarzy, personelu medycznego, służb państwowych i wolontariuszy zmagających się z pandemią i niosących pomoc potrzebującym
– Za chorych i cierpiących na skutek zarazy, ich rodziny i bliskich
– O życie wieczne dla zmarłych w wyniku zakażenia i pociechę dla ich bliskich

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Pielgrzymki Bractwa na rok 2020.

Dekret papieża Aleksandra VII z roku 1664, nadający odpusty Bractwu św. Antoniego w kościele Ojców Franciszkanów w Warszawie.

Papież Aleksander VII na wieczną rzeczy pamiątkę. Otóż przyjęliśmy do wiadomości, że w kościele klasztornym Braci Mniejszych Konwentualnych Zakonu św. Ojca Franciszka z Asyżu, najdującego się w mieście Warszawa, istnieje pobożne
i czcigodne Bractwo św. Antoniego z Padwy, kanonicznie
założone
i zatwierdzone, do którego należą wierni 
mężczyźni i kobiety bez ograniczeń co do pochodzenia, czy dziedziczonego stanu, które powszechnie prowadzi bardzo liczne dzieła kultu i miłosierdzia.
My, Papież, dla powiększenia tego dobra i jego codziennego wzrostu, mocą
i powagą miłosiernego 
i wszechmocnego Boga oraz władzą świętych Piotra i Pawła Apostołów, wszystkim wstępującym obojga płci do tego Bractwa, w dniu przyjęcia, jeśli tylko przystąpią do Sakramentu Pojednania i Przyjmą Komunię św., udzielam odpustu zupełnego.

A także w godzinę śmierci, jeśli oczywiście przystąpią 

do Sakramentów św. Jeżeli czasem nie mogliby tego uczynić, przynajmniej skruszeni w duchu niech wzywają imienia Jezusa i w myśli Go przywołują. Chcemy także, aby wszystkie inne odpusty, nadane braciom i siostrom tego Bractwa, czy to wieczyste, czy czasowe, trwały nadal.
Jeżeli więc wspomniane Bractwo byłoby przyłączone do jakiejś archikonfraterni, albo w przyszłości odłączone,
albo z jakiejś przyczyny dołączone, albo przekształcone, albo jakimś pismem skasowane, to tym samym nadane odpusty zostają skasowane.
Dano u Matki Bożej Większej pod Pieczęcią Rybaka, dnia 18 stycznia 1664 roku, pontyfi katu naszego roku dziewiątego.

DEKRET REAKTYWUJĄCY
Bractwo św. Antoniego z Padwy założone w 1664 r.

Mając na uwadze nieustanne pogłębianie duchowości franciszkańskiej i antoniańskiej przez Czcicieli św. Antoniego z Padwy i rozwijania różnych form jego kultu przy kościele Stygmatów św. Franciszka Serafickiego i Sanktuarium św. Antoniego z Padwy, z siedzibą przy ul. Zakroczymskiej 1 w Warszawie, na wniosek Rektora tej świątyni i Gwardiana Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych o. Zdzisława Dzido pozwalam na wznowienie działalności Bractwa św. Antoniego w roku Jubileuszowym 800-lecia zatwierdzenia Reguły Zakonu Franciszkańskiego z dniem 4 października 2009 roku.

Z franciszkańskim błogosławieństwem
O. Mirosław Bartos Prowincjał
Dano w Warszawie dnia 4 października
Roku Pańskiego 2009.

STATUT  BRACTWA ŚWIĘTEGO ANTONIEGO Z PADWY
PRZY KOŚCIELE STYGMATÓW ŚW. FRANCISZKA, SANKTUARIUM ŚW. ANTONIEGO
I KLASZTORZE ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KONWENTUALNCH
W WARSZAWIE

 Rozdział I
Informacje ogólne
§ 1

 Bractwo św. Antoniego z Padwy (zwane dalej: Bractwem) założone przy Klasztorze OO. Franciszkanów w Warszawie i potwierdzone Dekretem Papieża Aleksandra VII z dnia 18 stycznia 1664 roku, zostało reaktywowane Dekretem O. dra Mirosława Bartosa, Prowincjała Prowincji Matki Bożej Niepokalanej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zakroczymskiej 1 w Uroczystość św. Franciszka z Asyżu 4 października 2009 r. w roku Jubileuszowym 800-lecia założenia Zakonu Franciszkanów oraz w 345-lecie powstania tego Bractwa.

§ 2

Inspiracją do reaktywowania Bractwa stał się ciągle żywy i rozwijający się kult św. Antoniego Padewskiego w słynącym łaskami cudownym obrazie namalowanym przez Mateusza Bertowicza w 1664 roku i umieszczonym w tutejszym Sanktuarium.

§ 3

Bractwo jest wspólnotą modlitewno – apostolską, którą przenika i łączy troska o zbawienie wszystkich ludzi oraz kształtowanie własnej osobowości w duchu nauczania św. Antoniego z Padwy. Motywacją do modlitwy dla Członków Bractwa jest upraszanie św. Antoniego – Cudotwórcy Bożego wstawiennictwa przed Bogiem w potrzebach całego świata, gdzie panuje chaos duchowy, zachwianie wiary, kryzys moralności i wszelkich zasad godnego postępowania oraz brak poczucia prawdziwego sensu istnienia i powołania. Intencje modlitw kierowanych przed tron Boży za pośrednictwem św. Antoniego koncentrują się w szczególności na:
uwielbianiu Boga w Trójcy Jedynego i Matki Najświętszej, błaganiu o przebaczenie i darowanie kar za wszystkie popełnione grzechy zabójstwa ( w tym dzieci nienarodzonych), zdrady i rozwiązłości małżeńskiej, pijaństwa, narkomanii i nikotynizmu, kradzieży dóbr materialnych i duchowych, pozbawienia dobrego imienia, oszczerstw, obmów, złych opinii i osądów a także za grzechy pychy, obłudy, głupoty, żądzy władzy i dominacji, wprowadzania zamętu i intryg, egoizmu, lenistwa i oziębłości religijnej, oraz za grzechy znieważania miejsc konsekrowanych i wizerunków Jezusa, Maryi i Świętych, za brak szacunku dla drugiego człowieka, za brak pokory i za wszelkie zło wyrządzone wbrew Bożym nakazom.
Upraszaniu pomocy duchowej dla poszukujących drogi do Boga, ubogich, zagubionych, samotnych, chorych, bezradnych, skrzywdzonych, potrzebujących wsparcia, zrozumienia, akceptacji i tolerancji.

Rozdział II
Warunki przyjęcia i przynależności do Bractwa
§ 4

Do Bractwa może wstąpić każdy, kto ma szczerą intencję służby Bogu i drugiemu człowiekowi poprzez modlitwę, post, jałmużnę i inne dobre uczynki na wzór św. Antoniego oraz będzie wypełniał  wszystkie obowiązki przypisane Bractwu.

§ 5

Ubieganie się o przyjęcie do Bractwa polega na złożeniu do Sekretarza Bractwa wypełnionego „ Zaproszenia do Bractwa św. Antoniego”.

§ 6

Przyjęcie do Bractwa następuje po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej z Promotorem w wyznaczonym terminie i po otrzymaniu powiadomienia o zdatności kandydata do przynależności w Bractwie. Uroczyste wręczenie Dyplomu członkowskiego wraz z oficjalnym uznaniem uczestnictwa we wszystkich zasadach Bractwa odbywa się podczas Mszy Świętej sprawowanej w każdą drugą niedzielę miesiąca w intencji Bractwa przez Promotora lub jego delegata.

 § 7

Obowiązki związane z przyjęciem i przynależnością do Bractwa są następujące:
– przystąpienie do sakramentalnej spowiedzi i przyjęcie Komunii Świętej:
– w dniu przyjęcia do Bractwa,
– w Uroczystość św. Antoniego (13 czerwca),
– w Nowy Rok,
– w pierwszy wtorek po Wielkanocy,
– w Uroczystość Wszystkich Świętych
– celebrowanie wtorków, jako dni poświęconych oddawaniu czci św. Antoniemu poprzez:
– uczestnictwo we Mszy św. i nabożeństwie antoniańskim,
– odmawianie modlitw: 3 Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Maryjo,  3 Chwała Ojcu, 1 Wierzę w Boga i responsorium Si quaeris.
– uczestnictwo w Nowennie ku czci św. Antoniego.
– spełnianie dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego.
Zwracanie się do innych członków Bractwa: „ siostro”, „bracie”.
Przywileje związane z przyjęciem do Bractwa są następujące:
Odpust zupełny:
– w dniu przyjęcia do Bractwa,
– w Uroczystość Św. Antoniego z Padwy (13 czerwca),
– w godzinę śmierci.
Odpust cząstkowy pod zwykłymi warunkami wymieniony w Breve papieża Aleksandra VII.

Rozdział III
Działalność Bractwa
§ 8

Głównym celem działalności Bractwa jest rozszerzanie kultu św. Antoniego, praktykowanie nabożeństwa do św. Antoniego, formowanie własnego człowieczeństwa w duchu chrześcijańskim, staranie o własne uświęcanie się, objęcie opieką modlitewną  wszystkich potrzebujących pomocy, chorych i cierpiących, a także prowadzenie działalności charytatywnej.
Do zadań związanych z działalnością Bractwa należy również:
składanie Trójcy Przenajświętszej dziękczynienia za św. Antoniego z Padwy, duchowego syna  św. Franciszka, za jego heroiczne cnoty i przywileje, którymi Bóg go obdarzył, za jego przedziwną potęgę wstawiennictwa przed Tronem Bożym , za chwałę, do jakiej jest on wynoszony tak w niebie, wśród licznej plejady świętych i zbawionych, jak i na ziemi, gdzie jest czczony w licznych sanktuariach, kościołach i kaplicach pod jego wezwaniem, a także prawie w każdym kościele na całym świecie, wypraszanie u Wielkiego Cudotwórcy jego opieki i wstawiennictwa przed Majestatem Boga w różnorodnych potrzebach duszy i ciała dla siebie i wszystkich, którzy w wymiarze ziemskim szukają Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości oraz którzy chcą stać się apostołami współczesności, naśladując niezwykłego Świętego z Padwy, włączanie się Członków Bractwa w modlitwy wspólnotowe, by Bracia i Siostry trzech Zakonów Franciszkańskich: męskiego, żeńskiego i świeckich, na wzór świętego Antoniego, nigdy nie przestawali szukać skarbu ducha serafickiego, a znalazłszy go, by uczynili wszystko, żeby ten skarb stał się treścią ich życia, wielkim szczęściem i radością w wymiarze doczesnym i wiecznym, angażowanie się w pracę o charakterze charytatywnym, kontynuując rozpoczęte prze samego Świętego dzieło dzielenia się chlebem i innymi dobrami z ubogimi i potrzebującymi, a także dzielenia się skarbem cnót ewangelicznych: wiary, nadziei i miłości, poprzez różne formy ewangelizacji, powoływanie nowych Wspólnot Modlitewnych Bractwa w kraju i poza jego granicami.

Rozdział IV
Struktury organizacji Bractwa
§ 9

Asystentem kościelnym i Promotorem Bractwa jest kapłan z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych mianowany przez Prowincjała Prowincji Matki Bożej Niepokalanej, na czas kadencji urzędującego Prowincjała Prowincji i może być powołany na kolejne kadencje.

§ 10

Do zadań Promotora Bractwa należy:
duchowa opieka nad wszystkimi Członkami Bractwa, koordynacja działań Bractwa i jego popularyzacja w kraju i za granicą, utrzymywanie stałego kontaktu z Prezesem, Zarządem i Członkami Bractwa, wyznaczenie kapłana  ze wspólnoty klasztornej, który będzie pełnił funkcję Moderatora Duchowego Bractwa i będzie stałym i bezpośrednim zastępcą Promotora, tworzenie na bazie tego statutu nowych wspólnot modlitewnych, na terenie całego kraju i za granicą, mając jako powierników osoby pełniące funkcje Koordynatorów i pozostające pod jego nadzorem, przyjmowanie do Bractwa nowych kandydatów.

§ 11

Przy Klasztorze i Sanktuarium działa również Sekretariat Bractwa, w którym pracują obok osób duchownych, także osoby świeckie. W Sekretariacie tym jest prowadzona Księga Członków Bractwa, korespondencja z Członkami, jak również z kandydatami do Bractwa oraz odbywa się prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością.

§ 12

Na wniosek Promotora Bractwa Członkowie, bezwzględną większością głosów, wybierają Zarząd  Bractwa, na okres czterech lat ( pierwszy Zarząd jest wybierany na okres 1 roku). W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Z-ca Prezesa, Członek Zarządu ds. organizacyjno-administracyjnych, Członek Zarządu ds. promocji i reklamy, Członek Zarządu ds. ekonomicznych, członek Zarządu – Moderator ds. organizacji liturgii, śpiewu, muzyki i nabożeństw, Sekretarz i Skarbnik. Ponadto w skład zarządu wchodzą wszyscy Koordynatorzy Wspólnot Modlitewnych poza siedzibą Bractwa. Do podstawowych obowiązków Zarządu należy organizacja i koordynacja prac związanych z realizacją celów i działalnością statutową Bractwa. Obowiązkiem Zarządu jest składanie sprawozdań ze swej działalności na spotkaniu formacyjnym, wobec Członków Bractwa przynajmniej raz w roku. Natomiast po upływie kadencji, Zarząd jest zobowiązany do przedłożenia sprawozdania z całokształtu działalności Bractwa, zarówno Promotorowi jak i Członkom Bractwa.

Rozdział V
Fundusze Bractwa
§ 13

Fundusze Bractwa pochodzą z dobrowolnych składek Członków oraz darowizn i ofiar innych osób oraz instytucji. Fundusze Bractwa będą  przeznaczane na ożywianie kultu św. Antoniego poprzez różne formy promocji i ewangelizacji, na pomoc dla potrzebujących i najuboższych w ramach działalności charytatywnej, na koszty spotkań formacyjnych oraz na bieżące wydatki Bractwa. W miarę posiadanych możliwości finansowych Zarząd wraz z Promotorem mogą przeznaczyć je na potrzeby Kościoła i Sanktuarium.

Rozdział VI
Inne postanowienia
§ 14

Zarząd, na wniosek lub za zgodą Promotora Bractwa, może przedstawić na piśmie Prowincjałowi do zatwierdzenia propozycje zmian Statutu Bractwa.

§ 15

Statut Bractwa św. Antoniego z Padwy przy Kościele i Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zakroczymskiej zatwierdza Prowincjał Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Warszawie.

Warszawa, 9 maja 2010 roku.

Przewiń do góry