Członkowie Bractwa Świętego Antoniego mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami
(stan łaski uświęcającej, Komunia święta, modlitwa w intencjach papieża, brak przywiązania do grzechu – nawet powszedniego)

  • w dniu przystąpienia do Bractwa
  • w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok
  • w pierwszy wtorek po Wielkanocy (Oktawa Wielkanocy)
  • w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
  • w uroczystość św. Antoniego (13 czerwca)
  • w uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada)

EGZORCYZM ŚWIĘTEGO ANTONIEGO

Oto Krzyż Pański, ustąpcie wrogowie Jego!
Lew z pokolenia Judy,
Potomek Dawida zwyciężył!
Alleluja!

Przypominamy Członkom Bractwa, że we Wspólnocie pozdrawiamy się słowami:
„Niech będzie Bóg Uwielbiony”
Odpowiedź brzmi:
„I święte Imię Jego” 
(Na podstawie decyzji zarządu z dnia 10. 04. 2014r.)

Bractwo św. Antoniego

Koronka do św. Antoniego

W każdy wtorek po Mszy Św. o godz. 10-tej i 19-tej przed Cudownym Obrazem św. Antoniego odmawiana jest koronka dla uczenia 13-tu przywilejów nadanych św. Antoniemu i zawartych w antyfonie „SI QUAERIS”. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Spotkanie Formacyjne

Spotkanie formacyjne Bractwa św. Antoniego w każdą II niedzielę miesiąca po Mszy św. o godzinie 11.30   Zapraszamy zainteresowanych informacjami  na temat warunków przystąpienia do Wspólnoty.

Zachęta

Zaproszenie  Drodzy Czciciele św. Antoniego Padewskiego! Zapraszamy Was do korzystania z przywilejów i odpustów nadanych przez papieża Aleksandra VII w „Breve Apostolskim” z dnia 18 stycznia 1664 roku, które można uzyskać przez przystąpienie do Bractwa św. Antoniego, założonego w 1664 roku i reaktywowanego w 2009 roku przy Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Warszawie, ul. Zakroczymska 1.
Telefon kontaktowy: 511 195 176 O.  Promotor i Zarząd Bractwa św. Antoniego

Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu

 w dni powszednie od godziny 15.00  do  19.00

Intencje na wrzesień

– Podziękowanie Trójcy Przenajświętszej za łaski i dary udzielone Maryi – Matce Boga 

– Prośba o Dary Ducha Świętego i wszelkie łaski dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym 

– Przez wstawiennictwo świętych Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela o opiekę dla modlących się w tej świątyni 

– Prośba o zbawienie wieczne dla poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej                       

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY

Wynagradzające Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi wszelkie zniewagi i grzechy nasze i całego świata.

poniedziałek i sobota – tajemnice radosne
wtorek i piątek – tajemnice bolesne
środa i niedziela – tajemnice chwalebne
czwartek – tajemnice światła
Zachęcamy do odmawiania w tym czasie responsorium
„Si quaeris”

Jeśli cudów szukasz, idź do Antoniego,
Wszelkich łask dowody odbierzesz od niego.

Morze się ucisza, czarty uciekają,
Umarli na nowo do życia wracają.

Za jego przyczyną chorzy zdrowo wstają,
Z rąk i nóg pojmanych okowy spadają.

Morze się ucisza, czarty uciekają,
Umarli na nowo do życia wracają.

Kalecy się cieszą swoim uzdrowieniem
Zguby się znajdują za ufnym westchnieniem.

Morze się ucisza, czarty uciekają,
Umarli na nowo do życia wracają.

W każdej on potrzebie pomoże, pocieszy
I w każdym nieszczęściu na ratunek śpieszy.

Morze się ucisza, czarty uciekają,
Umarli na nowo do życia wracają.

Tak wszyscy od niego ratunek odnoszą
I z padewczykami cuda jego głoszą.

Morze się ucisza, czarty uciekają,
Umarli na nowo do życia wracają.

Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu
chwała za tę władzę daną Antoniemu.

Morze się ucisza, czarty uciekają,
Umarli na nowo do życia wracają.

Módlmy się: Najmiłościwszy Boże, który św. Antoniego przedziwnych i ustawicznych cudów oświeciłeś promieniami, użycz nam litościwie, abyśmy, o co przez jego zasługi pokornie Majestatu Twego prosimy, przez jego przyczynę otrzymać mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy

Pielgrzymki Bractwa na rok 2020.

Dekret papieża Aleksandra VII z roku 1664, nadający odpusty Bractwu św. Antoniego w kościele Ojców Franciszkanów w Warszawie.

Papież Aleksander VII na wieczną rzeczy pamiątkę. Otóż przyjęliśmy do wiadomości, że w kościele klasztornym Braci Mniejszych Konwentualnych Zakonu św. Ojca Franciszka z Asyżu, najdującego się w mieście Warszawa, istnieje pobożne
i czcigodne Bractwo św. Antoniego z Padwy, kanonicznie
założone
i zatwierdzone, do którego należą wierni 
mężczyźni i kobiety bez ograniczeń co do pochodzenia, czy dziedziczonego stanu, które powszechnie prowadzi bardzo liczne dzieła kultu i miłosierdzia.
My, Papież, dla powiększenia tego dobra i jego codziennego wzrostu, mocą
i powagą miłosiernego 
i wszechmocnego Boga oraz władzą świętych Piotra i Pawła Apostołów, wszystkim wstępującym obojga płci do tego Bractwa, w dniu przyjęcia, jeśli tylko przystąpią do Sakramentu Pojednania i Przyjmą Komunię św., udzielam odpustu zupełnego.

A także w godzinę śmierci, jeśli oczywiście przystąpią 

do Sakramentów św. Jeżeli czasem nie mogliby tego uczynić, przynajmniej skruszeni w duchu niech wzywają imienia Jezusa i w myśli Go przywołują. Chcemy także, aby wszystkie inne odpusty, nadane braciom i siostrom tego Bractwa, czy to wieczyste, czy czasowe, trwały nadal.
Jeżeli więc wspomniane Bractwo byłoby przyłączone do jakiejś archikonfraterni, albo w przyszłości odłączone,
albo z jakiejś przyczyny dołączone, albo przekształcone, albo jakimś pismem skasowane, to tym samym nadane odpusty zostają skasowane.
Dano u Matki Bożej Większej pod Pieczęcią Rybaka, dnia 18 stycznia 1664 roku, pontyfi katu naszego roku dziewiątego.

DEKRET REAKTYWUJĄCY
Bractwo św. Antoniego z Padwy założone w 1664 r.

Mając na uwadze nieustanne pogłębianie duchowości franciszkańskiej i antoniańskiej przez Czcicieli św. Antoniego z Padwy i rozwijania różnych form jego kultu przy kościele Stygmatów św. Franciszka Serafickiego i Sanktuarium św. Antoniego z Padwy, z siedzibą przy ul. Zakroczymskiej 1 w Warszawie, na wniosek Rektora tej świątyni i Gwardiana Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych o. Zdzisława Dzido pozwalam na wznowienie działalności Bractwa św. Antoniego w roku Jubileuszowym 800-lecia zatwierdzenia Reguły Zakonu Franciszkańskiego z dniem 4 października 2009 roku.

Z franciszkańskim błogosławieństwem
O. Mirosław Bartos Prowincjał
Dano w Warszawie dnia 4 października
Roku Pańskiego 2009.

STATUT  BRACTWA ŚWIĘTEGO ANTONIEGO Z PADWY
PRZY KOŚCIELE STYGMATÓW ŚW. FRANCISZKA, SANKTUARIUM ŚW. ANTONIEGO
I KLASZTORZE ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KONWENTUALNCH
W WARSZAWIE

 Rozdział I
Informacje ogólne
§ 1

 Bractwo św. Antoniego z Padwy (zwane dalej: Bractwem) założone przy Klasztorze OO. Franciszkanów w Warszawie i potwierdzone Dekretem Papieża Aleksandra VII z dnia 18 stycznia 1664 roku, zostało reaktywowane Dekretem O. dra Mirosława Bartosa, Prowincjała Prowincji Matki Bożej Niepokalanej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zakroczymskiej 1 w Uroczystość św. Franciszka z Asyżu 4 października 2009 r. w roku Jubileuszowym 800-lecia założenia Zakonu Franciszkanów oraz w 345-lecie powstania tego Bractwa.

§ 2

Inspiracją do reaktywowania Bractwa stał się ciągle żywy i rozwijający się kult św. Antoniego Padewskiego w słynącym łaskami cudownym obrazie namalowanym przez Mateusza Bertowicza w 1664 roku i umieszczonym w tutejszym Sanktuarium.

§ 3

Bractwo jest wspólnotą modlitewno – apostolską, którą przenika i łączy troska o zbawienie wszystkich ludzi oraz kształtowanie własnej osobowości w duchu nauczania św. Antoniego z Padwy. Motywacją do modlitwy dla Członków Bractwa jest upraszanie św. Antoniego – Cudotwórcy Bożego wstawiennictwa przed Bogiem w potrzebach całego świata, gdzie panuje chaos duchowy, zachwianie wiary, kryzys moralności i wszelkich zasad godnego postępowania oraz brak poczucia prawdziwego sensu istnienia i powołania. Intencje modlitw kierowanych przed tron Boży za pośrednictwem św. Antoniego koncentrują się w szczególności na:
uwielbianiu Boga w Trójcy Jedynego i Matki Najświętszej, błaganiu o przebaczenie i darowanie kar za wszystkie popełnione grzechy zabójstwa ( w tym dzieci nienarodzonych), zdrady i rozwiązłości małżeńskiej, pijaństwa, narkomanii i nikotynizmu, kradzieży dóbr materialnych i duchowych, pozbawienia dobrego imienia, oszczerstw, obmów, złych opinii i osądów a także za grzechy pychy, obłudy, głupoty, żądzy władzy i dominacji, wprowadzania zamętu i intryg, egoizmu, lenistwa i oziębłości religijnej, oraz za grzechy znieważania miejsc konsekrowanych i wizerunków Jezusa, Maryi i Świętych, za brak szacunku dla drugiego człowieka, za brak pokory i za wszelkie zło wyrządzone wbrew Bożym nakazom.
Upraszaniu pomocy duchowej dla poszukujących drogi do Boga, ubogich, zagubionych, samotnych, chorych, bezradnych, skrzywdzonych, potrzebujących wsparcia, zrozumienia, akceptacji i tolerancji.

Rozdział II
Warunki przyjęcia i przynależności do Bractwa
§ 4

Do Bractwa może wstąpić każdy, kto ma szczerą intencję służby Bogu i drugiemu człowiekowi poprzez modlitwę, post, jałmużnę i inne dobre uczynki na wzór św. Antoniego oraz będzie wypełniał  wszystkie obowiązki przypisane Bractwu.

§ 5

Ubieganie się o przyjęcie do Bractwa polega na złożeniu do Sekretarza Bractwa wypełnionego „ Zaproszenia do Bractwa św. Antoniego”.

§ 6

Przyjęcie do Bractwa następuje po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej z Promotorem w wyznaczonym terminie i po otrzymaniu powiadomienia o zdatności kandydata do przynależności w Bractwie. Uroczyste wręczenie Dyplomu członkowskiego wraz z oficjalnym uznaniem uczestnictwa we wszystkich zasadach Bractwa odbywa się podczas Mszy Świętej sprawowanej w każdą drugą niedzielę miesiąca w intencji Bractwa przez Promotora lub jego delegata.

 § 7

Obowiązki związane z przyjęciem i przynależnością do Bractwa są następujące:
– przystąpienie do sakramentalnej spowiedzi i przyjęcie Komunii Świętej:
– w dniu przyjęcia do Bractwa,
– w Uroczystość św. Antoniego (13 czerwca),
– w Nowy Rok,
– w pierwszy wtorek po Wielkanocy,
– w Uroczystość Wszystkich Świętych
– celebrowanie wtorków, jako dni poświęconych oddawaniu czci św. Antoniemu poprzez:
– uczestnictwo we Mszy św. i nabożeństwie antoniańskim,
– odmawianie modlitw: 3 Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Maryjo,  3 Chwała Ojcu, 1 Wierzę w Boga i responsorium Si quaeris.
– uczestnictwo w Nowennie ku czci św. Antoniego.
– spełnianie dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego.
Zwracanie się do innych członków Bractwa: „ siostro”, „bracie”.
Przywileje związane z przyjęciem do Bractwa są następujące:
Odpust zupełny:
– w dniu przyjęcia do Bractwa,
– w Uroczystość Św. Antoniego z Padwy (13 czerwca),
– w godzinę śmierci.
Odpust cząstkowy pod zwykłymi warunkami wymieniony w Breve papieża Aleksandra VII.

Rozdział III
Działalność Bractwa
§ 8

Głównym celem działalności Bractwa jest rozszerzanie kultu św. Antoniego, praktykowanie nabożeństwa do św. Antoniego, formowanie własnego człowieczeństwa w duchu chrześcijańskim, staranie o własne uświęcanie się, objęcie opieką modlitewną  wszystkich potrzebujących pomocy, chorych i cierpiących, a także prowadzenie działalności charytatywnej.
Do zadań związanych z działalnością Bractwa należy również:
składanie Trójcy Przenajświętszej dziękczynienia za św. Antoniego z Padwy, duchowego syna  św. Franciszka, za jego heroiczne cnoty i przywileje, którymi Bóg go obdarzył, za jego przedziwną potęgę wstawiennictwa przed Tronem Bożym , za chwałę, do jakiej jest on wynoszony tak w niebie, wśród licznej plejady świętych i zbawionych, jak i na ziemi, gdzie jest czczony w licznych sanktuariach, kościołach i kaplicach pod jego wezwaniem, a także prawie w każdym kościele na całym świecie, wypraszanie u Wielkiego Cudotwórcy jego opieki i wstawiennictwa przed Majestatem Boga w różnorodnych potrzebach duszy i ciała dla siebie i wszystkich, którzy w wymiarze ziemskim szukają Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości oraz którzy chcą stać się apostołami współczesności, naśladując niezwykłego Świętego z Padwy, włączanie się Członków Bractwa w modlitwy wspólnotowe, by Bracia i Siostry trzech Zakonów Franciszkańskich: męskiego, żeńskiego i świeckich, na wzór świętego Antoniego, nigdy nie przestawali szukać skarbu ducha serafickiego, a znalazłszy go, by uczynili wszystko, żeby ten skarb stał się treścią ich życia, wielkim szczęściem i radością w wymiarze doczesnym i wiecznym, angażowanie się w pracę o charakterze charytatywnym, kontynuując rozpoczęte prze samego Świętego dzieło dzielenia się chlebem i innymi dobrami z ubogimi i potrzebującymi, a także dzielenia się skarbem cnót ewangelicznych: wiary, nadziei i miłości, poprzez różne formy ewangelizacji, powoływanie nowych Wspólnot Modlitewnych Bractwa w kraju i poza jego granicami.

Rozdział IV
Struktury organizacji Bractwa
§ 9

Asystentem kościelnym i Promotorem Bractwa jest kapłan z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych mianowany przez Prowincjała Prowincji Matki Bożej Niepokalanej, na czas kadencji urzędującego Prowincjała Prowincji i może być powołany na kolejne kadencje.

§ 10

Do zadań Promotora Bractwa należy:
duchowa opieka nad wszystkimi Członkami Bractwa, koordynacja działań Bractwa i jego popularyzacja w kraju i za granicą, utrzymywanie stałego kontaktu z Prezesem, Zarządem i Członkami Bractwa, wyznaczenie kapłana  ze wspólnoty klasztornej, który będzie pełnił funkcję Moderatora Duchowego Bractwa i będzie stałym i bezpośrednim zastępcą Promotora, tworzenie na bazie tego statutu nowych wspólnot modlitewnych, na terenie całego kraju i za granicą, mając jako powierników osoby pełniące funkcje Koordynatorów i pozostające pod jego nadzorem, przyjmowanie do Bractwa nowych kandydatów.

§ 11

Przy Klasztorze i Sanktuarium działa również Sekretariat Bractwa, w którym pracują obok osób duchownych, także osoby świeckie. W Sekretariacie tym jest prowadzona Księga Członków Bractwa, korespondencja z Członkami, jak również z kandydatami do Bractwa oraz odbywa się prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością.

§ 12

Na wniosek Promotora Bractwa Członkowie, bezwzględną większością głosów, wybierają Zarząd  Bractwa, na okres czterech lat ( pierwszy Zarząd jest wybierany na okres 1 roku). W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Z-ca Prezesa, Członek Zarządu ds. organizacyjno-administracyjnych, Członek Zarządu ds. promocji i reklamy, Członek Zarządu ds. ekonomicznych, członek Zarządu – Moderator ds. organizacji liturgii, śpiewu, muzyki i nabożeństw, Sekretarz i Skarbnik. Ponadto w skład zarządu wchodzą wszyscy Koordynatorzy Wspólnot Modlitewnych poza siedzibą Bractwa. Do podstawowych obowiązków Zarządu należy organizacja i koordynacja prac związanych z realizacją celów i działalnością statutową Bractwa. Obowiązkiem Zarządu jest składanie sprawozdań ze swej działalności na spotkaniu formacyjnym, wobec Członków Bractwa przynajmniej raz w roku. Natomiast po upływie kadencji, Zarząd jest zobowiązany do przedłożenia sprawozdania z całokształtu działalności Bractwa, zarówno Promotorowi jak i Członkom Bractwa.

Rozdział V
Fundusze Bractwa
§ 13

Fundusze Bractwa pochodzą z dobrowolnych składek Członków oraz darowizn i ofiar innych osób oraz instytucji. Fundusze Bractwa będą  przeznaczane na ożywianie kultu św. Antoniego poprzez różne formy promocji i ewangelizacji, na pomoc dla potrzebujących i najuboższych w ramach działalności charytatywnej, na koszty spotkań formacyjnych oraz na bieżące wydatki Bractwa. W miarę posiadanych możliwości finansowych Zarząd wraz z Promotorem mogą przeznaczyć je na potrzeby Kościoła i Sanktuarium.

Rozdział VI
Inne postanowienia
§ 14

Zarząd, na wniosek lub za zgodą Promotora Bractwa, może przedstawić na piśmie Prowincjałowi do zatwierdzenia propozycje zmian Statutu Bractwa.

§ 15

Statut Bractwa św. Antoniego z Padwy przy Kościele i Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zakroczymskiej zatwierdza Prowincjał Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Warszawie.

Warszawa, 9 maja 2010 roku.

Przewiń do góry