16 lipca wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej:

Wspomnienie dnia kanonizacji św. Franciszka (1228). Grób św. Franciszka zakwitł cudami: niewidomi, chromi, głusi, niemi, paralitycy, dotknięci jakąkolwiek chorobą uzyskiwali nagle zdrowie ciała, a duszom wracało światło wiary i moc do wewnętrznego odnowienia w duchu Ewangelii. We wszystkich częściach świata opiewano chwałę świętego. Brakowało jedynie tego, by Kościół położył pieczęć, potwierdzając wyniesienie na ołtarze. 19 III 1227 r. po starym i czcigodnym papieżu Honoriuszu III na tron papieski jako Grzegorz IX wstąpił kardynał Hugolin, który był przyjacielem i doradcą świętego, kardynałem protektorem Zakonu Braci Mniejszych; tym, który lepiej niż inni rozumiał i wspierał ruch franciszkański. Jemu to Opatrzność Boża zarezerwowała zaszczyt kanonizowania Franciszka. 2 VII1228 r. papież Grzegorz IX przybywszy z Pemgii do Asyżu, wpisał uroczyście imię Franciszka do katalogu świętych, w czasie gdy odprawiał na jego cześć pontyfikalną Mszę św. na placu św. Jerzego.

W Kościele Powszechnym:

Wspomnienie Matki Boskiej z góry Karmel. Czcili ją gorąco mnisi, którzy pod koniec XH stulecia zamieszkali na zbo­czach góry uświęconej biblijnymi wspomnieniami. Ten kult prze­nieśli potem na Zachód, a wdzięczność za odwrócenie niebezpie­czeństw, zagrażających ich społecznościom, kazała im w drugiej połowie XIV w. ustanowić osobne święto na cześć swej Opiekun­ki. Ta cześć skojarzyła się potem z łaskami doznanymi przez św. Szymona Stocka. Teolodzy dostrzegali trudności w uznaniu rozma­itych motywów tej czci i dyskutowali nad jej uzasadnianiem, ale w końcu zgodzono się łatwo, że chodzi o symboliczną szatę, znak przynależności do Matki Najśw., której oddajemy się pod opiekę i wyrażamy nasze pełne zaufanie. Kościół ze swej strony wspoma­gał to zaufanie, obdarzając nabożeństwo i wspomnienie bogatymi odpustami.

W Kordobie, w Hiszpanii, św. Syzenanda, męczennika. Zginął w r. 851. Jego wspomnienie przekazał nam w swym Me­moriale Sanctorum św. Eulogiusz, który sam został naśladowcą czczonych przez siebie męczenników.

W Saint-Sauveur-le-Vicomte, we Francji, św. Marii Ma­gdaleny Postel, założycielki sióstr szkolnych. Ta dzielna Normandka, zahartowana w ogniu rewolucji francuskiej, potrafiła poko­nać piętrzące się przeciwności i pootwierała wiele szkół oraz pen­sjonatów. Zgromadzenie swe upodobniła poniekąd do instytutu braci szkolnych. Zmarła pobożnie w r. 1846. Kanonizował ją w r. 1925 Pius XI.

Scroll to Top