17 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej:

Bł. Łukasz Belludi, uczeń św. Antoniego, kapłan z I Zakonu (ok. 1195-1285)
Urodził się około 1195 r. w Padwie. Latem 1220 r. św. Franciszek wybudował mały klasztor przy kościółku Najświęt­szej Maryi Panny w Arcelli. Tam właśnie bł. Helena Enselmini poprosiła o habit klarysek, a młody kapłan Łukasz Belludi o habit braci mniejszych.
Przez 7 lat Łukasz żył w Arcelli ja­ko apostoł Słowa Bożego, wiodąc życie umartwione. W tym czasie napisał swo­je Sermones (Kazania), które znajdują się w wielu kodeksach. W 1227 r. spotkał się ze św. Antonim z Padwy, któ­ry zostawszy ministrem prowincjalnym, wybrał sobie do pomocy o. Łu­kasza. Był ze św. Antonim w Rzymie, gdy ten głosił w Wielkim Poście kazania przed papieżem Grzegorzem IX. Brał udział w kapitule general­nej w 1230 r., kiedy przeniesiono relikwie św. Franciszka z kościoła św. Jerzego do nowo wybudowanej bazyliki pod jego wezwaniem. Gdy św. Antoni podupadał na zdrowiu, zawsze mu towarzyszył, aż do jego śmier­ci dnia 13 VI 1231 r.
Łukasz Belludi zmarł w 1285 r. Miał 90 lat, z czego 65 przeżył w Za­konie Braci Mniejszych.
Papież Pius XI dnia 18 V 1927 r. zatwierdził jego kult.

w Kościele Powszechnym:

Na górze Senario pod Florencją siedmiu założycieli za­konu serwitów. W rodzinnym mieście założyli zrazu pobożną kon­fraternię, ale gorliwość i zamiłowanie do samotności sprawiły, że po pewnym czasie usunęli się z Florencji. Mieli żywą cześć do Matki Najśw. i za Jej to natchnieniem zdecydowali się w r. 1233 na założenie nowego zakonu. Późniejsze legendy nieco zaciemniły jego początkowe dzieje i dlatego też nie wiemy zbyt wiele o jego założycielach. Dla tych samych powodów kanonizował ich dopie­ro papież Leon XIII (1887).

 W Chuain Eidnech (Clonenagh), w Irlandii, św. Fintana, opata, który w kraju ojczystym uchodzi za patriarchę wszy­stkich mnichów. Przypisywano mu też niektóre staroirlandzkie pisma. Zmarł w r. 603. Jest jednym z najlepiej zaświadczonych świętych staroirlandzkich.

 W Anechy, w północnej Francji, św. Sylwana. Był jed­nym z tych biskupów-wędrowców, którzy tak wiele zdziałali dla dzieła ewangelizacji tych czasów. Zmarł około r. 715.

Scroll to Top