14 czerwca wspominamy

w rodzinie franciszkańskiej:

Św. Franciszek z Brukseli, kapłan i męczennik z I Zakonu (1548-1572)
Franciszek Roye przyszedł na świat w 1548 r. w Brukseli, stolicy Belgii. Już jako młody chłopiec wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych. Po przej­ściu wszystkich stopni inicjacji zakonnej, franciszkańskiej i kapłańskiej przyjął święcenia kapłańskie.
Na niwie Pana pracował tylko 2 lata jako głosiciel Słowa Bożego dla wiernych, broniąc ich przed kalwinami, jako nauczyciel katechizmu oraz ten, który pielęgnował i wspierał chorych. Mimo młodego wieku do­brze znał Pismo św. Zaraz po święceniach wraz z o. Antonim z Hoornaert ewangelizował chrześcijan na wsi. Po ludzku patrząc, zapowiada­ła mu się dobra „kariera” na przyszłość. Tymczasem okropna męczeń­ska śmierć 9 VII 1572 r. zakończyła jego życie i apostolat. Zginął, ma­jąc zaledwie 24 lata. Błogosławiony papież Pius IX kanonizował go 29 VI 1867 r.

W Kościele Powszechnym:

W Soisson, we Francji, świętych Rufina i Walerego, mę­czenników. Ich historyczność poświadczona jest wczesnymi dowo­dami zlokalizowanej czci, a nie pisanymi, wiarygodnymi relacjami o ich życiu i śmierci. Miejscowy zarządca Rykcjowar ka­zał ich podobno wrzucić do rzeki Vesle.

W Konstantynopolu św. Metodego, patriarchy. Pochodzi! z sycylijskich Syrakuz. Wcześnie wstąpił do klasztoru. Gdy poja­wiło się obrazoburstwo, schroni! się w Rzymie. Wysiany stamtąd do stolicy, został ubiczowany i wtrącony do więzienia. Po obję­ciu rządów przez cesarza Teofila częściowo odzyska! wolność. Gdy w r. 843 obrano go patriarchą, uczyni! wiele, aby przywrócić po­kój. Nie wszystkich zadowolił, a z mnichami Studionu popadł w przykry zatarg. Musiał też znieść pomówienia i kalumnie, rzu­cane nań przez przeciwników. W historii chrześcijaństwa wschod­niego zapisał się ponadto ustanowieniem święta prawowierności, które obchodzi się w pierwszą niedzielę postu. Metody zmarł w r. 847.

Niedaleko Kemiremont, w Wogezach, bł. Ryszarda, opata. Reformator mniszej obserwy, nowe życie wlał w aktywność kilku zakonnych wspólnot na terenie Flandrii, Walonii i zachod­niej Francji. Dbał o scriptoria, biblioteki i wychowanie młodych. Zmarł w r. 1046.

Scroll to Top